شهرداری گراش زمین‌های مسکن مهر، هشتادهکتاری و درمانگاه را به مزایده گذاشت

شهرداری گراش در دو اطلاعیه‌ی جداگانه اعلام کرده است می‌خواهد زمین‌هایی را در در اراضی دولتی (مسکن مهر)، شهرک ۸۰ هکتاری و خیابان درمانگاه به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گراش، شورای اسلامی شهر گراش مجوزی را برای شهردای صادر کرده است تا بتواند زمین‌های متعلق به شهرداری را در اراضی دولتی (مسکن مهر)، شهرک ۸۰ هکتاری و خیابان درمانگاه  و شهرداری نیز می‌خواهد این زمین‌ها را با بالاترین قیمت به فروش برساند.

در اطلاعیه‌ی ۵۳۴۵ آذرماه شهرداری آمده است شهرداری گراش به استناد مجوز شماره ۱۳۹۱/۶/۶-۳۱۶ شورای محترم اسلامی شهر گراش قصد فروش یک قطعه زمین منتسب به شهرداری گراش واقع در خیابان درمانگاه کوچه شماره ۲۰ با کاربری مسکونی را دارد . لذا متقاضیان عزیز می توانند پیشنهادات خود را به انضمام یک فقره چک تضمینی معادل ۵ درصد از طریق پست به امور مالی شهرداری گراش اسرسال نمایند.

شهرداری گراش در اطلاعیه‌ی شماره ۵۳۶۷ هم گفته است در نظر دارد برابر مجوز شماره های ۲۵۱ – ۹۱/۴/۱۹  و  ۱۶۱ – ۹۱/۳/۸ شورای محترم اسلامی شهر گراش و بر اساس نرخ کارش

ناسی رسمی دادگستری، نسبت به فروش تعدادی از زمین های موجود خود واقع در اراضی دولتی (مسکن مهر) و یک قطعه در شهرک ۸۰ هکتاری از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت مدارک به امور مالی شهرداری گراش مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده‌ی ۵۳۴۵:

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۲- به پیشنهاداتی که فاقد چک تضمینی باشد یا از طریق پست ارسال نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- متراژ زمین ۲۰۹/۲۰ متر مربع می باشد که قیمت آن برابر کارشناسی رسمی دادگستری از قرار هر متر مربع ۴۵۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.

۴- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۵- آخرین زمان تحویل پیشنهادات ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ می باشد.

۶- تاریخ کمیسون عالی معاملات و گشایش پیشنهادات رسیده ۹۱/۱۰/۱۴ می باشد.

نوبت اول: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

نوبت دوم : ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

شرایط شرکت در مزایده‌ی ۵۳۶۷:

– شرکت کنندگان می بایست نرخ پیشنهادی را بلاتر از نرخ پایه ارائه نمایند.

– شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۵ درصد پیشنهادی به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۰۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه بلوار امام واریز نمایند.

– سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف برابر مقررات به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات خود مختار است.

– حق اولویت با کسانی خواهد بود که زمین را به صورت یکجا خریدار باشند.

– به پیشنهادات مخدوش و مشروط و یا خارج از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– نوبت اول چاپ ۹۱/۹/۲۸

نوبت دوم چاپ ۹۱/۱۰/۵

– آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۹۱/۱۰/۱۵

– تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معاملات و گشایش پیشنهادات ۹۱/۱۰/۱۶

نوشته شده توسط رویداد شهر در یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۲:۰۵ ب.ظ

دیدگاه