مزایده‌ی یک قطعه زمین توسط شهرداری گراش

شهرداری گراش در نظر دارد برابر مجوز شماره ۵۹۱ مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۱ یک قطعه زمین به مساحت عرصه ۴۵۶/۴۰ متر مربع و نرخ پایه بر اساس نرخ کارشناسی  را به فروش رساند.

به گزارش روابط عومی شهرداری گراش ملک فوق بر رودخانه جنب مدرسه حسنی قرار دارد و نرخ پایه اجاره برابر نرخ کارشناسی رسمی دادگستری هر متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.

شرایط :

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات خود مختار است.

شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب سپرده شهرداری بابت ۵ % شرکت در مزایده واریز نمایند. شماره حساب ۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶

سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف برابر مقررات به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شرکت کنندگان می بایست پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر ۱۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم تحویل امور مالی شهرداری نمایند.

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معاملات و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۴ مورخ ۹۱/۱۱/۱۴ می باشد

مرحله اول چاپ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

مرحله دوم چاپ : ۱۳۹۱/۱۱/۲

نوشته شده توسط رویداد شهر در پنج شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۹:۴۶ ب.ظ

دیدگاه